Václav Horák - významný rodák

Václav Horák
Thdr.  děkan a profesor  theologické fakulty KU. Generální  velmistr  řádu  křížovníků s červenou hvězdou. Se narodil  26.4. 1845 v  Chyňavě  č.p. 83, jako čtvrté dítě  Tomáše Horáka a Marie  rozené  Nejedlé z Libečova. Vystudoval akademické gymnazium  v Praze.
Roku 1867 vstoupil do rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Anežka Přemyslovna , která je spoluzakladatelkou  dvou klášterů- 1231  ženského  Na Františku , jehož byla  přestavenou. A  mužského  konventu  Menších bratří- minoritů.   Součástí   areálu byl  i špitál,  nedaleko kostela sv. Haštala. Zaměření špitálu bylo v té  době  mnohostrannější než dnes, pečoval nejen o nemocné, ale i chudé bez přístřeší, poutníky  či pronásledované.  Provoz špitálu zajišťovalo laické bratrstvo. Na Anežčinu žádost   povýšil  papež Řehoř IX. pražský špitál na samostatný  řád   a k červenému kříži - symbolu křesťanské charity  přibyla  šesticípá červená hvězda.
 Kostel u sv. Petra v Praze  byl  prvním samostatným sídlem  Řádu křížovníků  s červenou hvězdou a právě tam  po vysvěcení na kněze  byl Václav Horák kaplanem .  Založil  dobročinný spolek sv. Mikuláše  na ošacení chudých dítek ve farnosti svatopetrské. Jako katechetovi a kaplanovi  dostalo se mu četných uznání  konsistoře a zemské školní  rady. Byl prvním děkanem  české bohoslovecké fakulty a profesorem pastorálky.
Roku 1891 se stal  sekretářem  velmistra  Huspeky  a v této funkci  pomáhal  provádět  šlechetné záměry  svého  předchůdce.  Byl  obnoven kostel v  Hloubětíně,  v Tursku a  poutnický  kostel v Marianském  Chlumu.  Byly opraveny četné chrámy v Čechách a na Moravě  a osazeny uměleckými díly.  Zasloužil se o stavění dělnických bytu  v  Dáblicích,  Klučenicích,  Novém Kníně,  Tursku.   
Roku 1882  se stal 43. Velmistrem  řádu křižovníků.  Za  jeho působení  řád  administroval 27 far v Čechách na Moravě a ve Vídni, u větších komend  spravoval ještě řádové špitály.
Mimo činnost dobročinnou  a jeho cenné schopnosti  ekonomické a hospodářské které  pomohly ke zvelebování    majetku  řádu Křížovníků, působil v dalších společenských oblastech. Byl členem jednoty pro dostavění Chrámu sv. Víta  na Pražském hradě, obracely se na něj o pomoc školy  a další humanitární instituce.  Almanach  z historie chyňavské  školy slovy:  Dne 12.9.  1892 daroval  veledůstojný  pán doktor bohosloví  a generál řádu křížovnického s červenou hvězdou  v Praze P. Václav Horák , rodák  chyňavský   10.zl. r.č.k.  k zakoupení knih pro chudé žáky.,,(zakoupeno celkem 53 školních knih)''.